Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Gentli

 

Sklep internetowy Gentli prowadzony jest przez: 4M projekt z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. Gdańska 124/1,
NIP: 5882109798 , REGON: 221419541

 

Definicje:

 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gentli.pl

 

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego
pod adresem www.onefineday.pl

1.2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego onefineday.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego onefineday.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

2. Świadczenie usług elektronicznych

2.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta - adres e-mail oraz hasło.

2.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

2.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

2.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

2.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

2.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

2.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

3. Sprzedaż w sklepie internetowym

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie skłądniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

3.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.6. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4. Dostawa i czas realizacji

4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

4.2.1. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce dostawa i płatność.

4.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Gotówką przy odbiorze osobistym

5.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

5.1.3. Elektronicznicznymi formami płatności obsługiwanymi przez system firmy Przelewy24

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje można składać e-mailowo wysyłając wiadomość na adres kontakt@gentli.pl

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru do wiadomości należy dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu.

6.3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

6.4. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika Sprzedawca zwróci całkowite koszta zamówienia lub wymieni towar na nowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.


7.2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.


7.3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.


7.4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Ewentualny zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania towaru przez Klienta.


7.5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru przez Sklep zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w § 5 "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


7.6. Produkty na zamówienie (jako szczególny rodzaj sprzedaży) nie podlegają zwrotowi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl